Måndagen den 11 november 2019

Dokument

Skrivelser


Detaljplan gällande för Koviksudde

Karta med beskrivning vad gäller byggrätt och allmänplatsmark etc.

Värmdö kommuns svar till länsstyrelsen ang Suez

Värmdö kommun har yttrat sig angående Suez vall och efterfrågar mer information, framförallt betraktar man marken som orörd och strandskyddad vilket gör att en dispens krävs för Suez verksamhet.

Yttrande från Uno Jacobsson ang Suez

Yttrandet angående Suez ansökan om 25 m hög vall mot Stora Koviks gård. För vägföreningen är det viktigt att påtala att Suez själva anser att deras verksmhet inte stör planläggningen av Stora Kovik. Vi skickar också skrivelsen till Mark- och Miljö

Svar till mark- och miljödomstolen

Vårt juridiska ombud, Uno Jacobsson har svarat på Suez överklagan av detaljplanen för Skeviksstrand. Svaret har skickats till mark- och miljödomstolen.

samrådsansökan

Samrådshandling som innehåller den första beskrivningen av ansökan för utökning av verksamheten på Frentabs stenkross.

Kallelse till konstituering av Miljögruppen vid Kovik

Anteckningar från samrådsmöte

Miljögruppens anteckningar från mötet den 23 augusti.

Trafikverket yttrande samråd

Trafikverket anser att vägen behöver förbättras innan tillstånd kan ges och att en så omfattande verksamhet som fabriker är bör detaljplaneläggas så att alla synpunkter kan testats i en detaljplaneprocess.

Miljögruppens sammanfattning inför samrådsmöte

Sammanfattning från Miljögruppen ang Frentabs ansökan om utökat tillstånd.

Yttrande ang. Frentabs ansökan

Stora Kovik anser att inga utökade tillstånd bör ges i samband med Frentabs ansökan om utökad verksamhet vid krossen, våren 2018.

Samråd detaljplan Tynningö

Stora Kovik för fram synpunkter till Trafikverket och påpekar att den ökande trafiken från Tynningö späder på trafik problemen med Lagnövägen.

yttrande samråd

Yttrande från Vägföreningen i samband med detaljplanearbetet för Koviksudde och Skeviksstrand

Skrivelse från miljögruppen till Länsstyrelsen

Skrivelse från miljögruppen till Länsstyrelsen. Frentab.

Skrivelse från miljögruppen till Länsstyrelsen

Skrivelse från miljögruppen till Länsstyrelsen. Kovikstippen.