Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2016-04-08

Information april 2016

Information april 2016

Årsstämma 25 april 2016

Årets stämma hålls den 25 april kl 19.30 i Gustavsbergsteatern. Innan dess passar vi på att informera och diskutera några övriga aktuella frågor. Styrelsen har valt att bjuda in advokat Uno Jacobsson som kommer och svarar på juridiska frågor runt bryggorna. Detta kommer ske innan stämman startar.

Styrelsen kommer också att presentera preliminärt resultat av enkätsvaren, däremot kommer det inte läggas något förslag om bryggorna eftersom frågan är långt ifrån färdigdiskuterad. Styrelsen anser att vi bör skynda långsamt och avvakta detaljplanens förslag om bryggområden innan vi beslutar om hur framtiden skall se ut.

Gunilla Lundström från VA-enheten på kommunen kommer också att närvara en stund för att åter svara på frågor och berätta om hur kommunen ligger till i det arbetet.

Årsberättelse och kallelse skickas ut under denna vecka, vilket betyder att den skall ha nått alla fastighetsägare under vecka 15.

Enkät om bryggor och strandnära områden
För närvarande har vi en enkät ute om bryggor vilken har skickats till samtliga per post. Enkäten kan besvaras via nätet eller postas till föreningen med det bifogade kuvertet. Just nu har drygt 140 fastighetsägare svarat, vilket är drygt hälften av de fastigheter som finns i området. Vi ser gärna att samtliga svarar och ger sin syn på hur bland annat bryggor, nedsläpp och grönområden bör fungera då det är en viktig fråga inför framtiden i och med förändringen som sker i området.
För dig som loggar in finns en länk i vänstra spalten, där du kan klicka på för att svara på enkäten.
Om du får problem med att svara på enkäten elektroniskt, finns alltid en möjlighet att göra det i pappersform. Alla fastighetsägare ska ha fått en sådan hemskickad men har du mot förmodan inte fått denna, kontakta då styrelsen.

VA och detaljplaner

VA-enheten beslutade att göra om vissa delar av projekteringen inför upphandlingen därför har upphandlingen dröjt ytterligare. I maj beräknar man att påbörja besiktning av samtliga fastigheter. Släpper man inte in besiktningsföretaget kommer det bli svårt att hävda sin rätt mot kommunen i efterhand om skador på enskild egendom uppstår. Således ligger det i allas intresse att besiktning sker. Som nämnts ovan så kommer information om VA-utbyggnaden i samband med årsmötet den 25 april.

Detaljplanen är också inne i sitt slutskede men det har dykt upp vissa dagvattenfrågor som föreningen, som markägare, måste bidra med en lösning på. Eftersom delar av vårt område avvattnas via gårdens mark så måste vi få rätt till vissa diken och skapa fördröjning av dagvatten i diken på vår mark. Planen föreskriver lokalt omhändertagande av dagvatten och vi behöver lösa det för vår del, precis som enskilda fastighetsägare inte kan låta dagvatten obehindrat rinna in till grannen eller ut på föreningen mark.

I och med VA-utbyggnaden kommer dagvattnet ta nya vägar och ingen kan med säkerhet säga vilka vattenflöden som kommer öka eller minska, dessutom kan effekten bli olika i olika områden. Därför kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för dagvatten när VA är klart.

Grönområden
Årets skogsvårdsinsats drog ut på tiden. Den sista delen genomfördes i december. Detta kommer påverka både resultat för 2015 och budgeten för 2016 då insatsen ännu inte är fakturerad. Föregående år har därmed ett stort överskott medan årets budget kommer föreslås gå med underskott.
Utöver att insatsen blev fördröjd på grund av sjukdom så skedde också flera missförstånd i samband med den. Bland annat togs ett träd på Guldsmedbacken ned, som föregående styrelse beslutat skulle finnas kvar. Detta för att trädet var uppmärkt med vit färg.
I samband med huggningen skulle också träd tas ned på två enskilda fastigheter. Men ett missförstånd med märkning, där flera fastigheter hade liknande plastband runt sina träd gjorde att fel fastighet fick sina träd nedtagna. Detta hanteras nu av försäkringsbolaget.
Kommunen har också bett föreningens styrelse märka upp träd som ska sparas i samband med VA-utbyggnaden men med tanke på ovanstående händelser är det inget vi kommer rekommendera någon fastighetsägare förrän vi tagit fram ett gemensamt system för märkning för att undvika framtida missförstånd.

Sjösättningsrampen
Rampen vid Koviksudds brygga ingår i vägföreningens skötsel men eftersom alla inte har båt kan inte föreningen lägga pengar på underhållet av den. Rampen har förfallit över tid och föregående styrelse beslutade att arrendera ut rampen till Koviksudds båtklubb för att den skulle kunna underhållas. Båtklubben har tagit betalt för upptagning och sjösättning men betalningen har skett frivilligt. Tanken är att de insamlade medlen ska användas till renoveringen av rampen.
I samband med att en ny organisation runt bryggorna skapas kan vi också skapa möjligheter för att rampen ska kunna tas om hand av de som utnyttjar den.
Rampen används också för sjösättning och upptagning under kvällar och tidiga morgnar. Tänk på att störande verksamhet inte ska ske före kl. 7 eller efter kl. 21. Att sjösätta och ta upp en båt är en sådan verksamhet. Visa hänsyn mot dina grannar nu när båtsäsongen startar.

Vintervägar och snö
Det har varit en ganska mild vinter trots det blev det både ett flertal plogningar och några vändor med sand. Det har inte inkommit några synpunkter på plogningen i år vilket vi tolkar som att den skötts.
Efter vintern kommer dock tö och tjällossning, vi har då också fått några potthål, där vissa är större än andra. Styrelsen planerar att potthålslaga om inte VA-utbyggnaden kommer igång som planerat. Till dess kommer hålen lagas provisoriskt.

Städdagen
Vårens städdag är 14 maj, håll utkik efter skyltningen i området.


Hälsningar Styrelsen Stora Koviks Vägförening