Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2015-12-31

Information december 2015

Styrelsen hälsar Gott Nytt År och kallar till extra årsmöte 17 januari.

Extra stämma 17 januari
I dagarna har en skriftlig kallelse till extra stämma skickats till samtliga fastighetsägare i Stora Koviks vägförening. Det finns nu ett förslag för medlemmarna att ta ställning till när det gäller åtgärder i samband med att kommunalt VA läggs ned i vägarna. Att åtgärderna föreslås är en direkt följd av arbetet med VA och ett sätt att på sikt säkerställa fortsatt hög standard på våra vägar och en förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i början av området. Datum för stämman är 17 januari kl 16.00 i Ekedalsskolans matsal.

Som komplement till kallelsen kommer information och beslutsunderlag publiceras.

Fullständig information läggs ut på vår hemsida, www.storakovik.se, senast tre dagar innan mötet. Handlingarna finns också tillgängliga på plats i möteslokalen, en timme före mötets början.

Vi ber samtliga berörda medlemmar att noga ta del av denna information för att på mötet kunna lägga sin röst.

Besluten på denna stämma berör i första hand de boende på fastlandet vars fastigheter omfattas av de nya detaljplaner som är under antagande av kommunen. Av formella skäl skickas inbjudan till samtliga medlemmar i föreningen och alla är välkomna att delta.

Neanstående delar berörs av förslaget men eftersom ett underlag inte är helt klart kan vi inte gå ut med de fullständiga åtgärderna. Kostnader, så långt det är möjligt, kommer redovisas i de slutgiltiga underlagen. I stort omfattar åtgärderna följande:

  • Information men troligen inte beslut om att belägga hela området med indränkt makadam (inklusive de delar som idag inte är belagda samt Guldsmedsbacken, Vågstigen, mötesplatser och parkeringar). Eventuellt en fråga om att belägga området med asfalt i framtiden. Beslut fattas inte nu men information om olika alternativ kommer gå ut till alla.
  • Dagvattenproblem som dagvattenutredningen pekat ut. Det innefattar bland annat sprängning av diken som saknar utlopp, nya trummor under en del vägpartier och förbättrade diken.
  • Gå med i entreprenaden och bekosta ca 20 cm av vägöverbyggnaden runt hela området som grävs upp av kommunen för att säkerställa att inte problem uppstår mellan gammal och ny överbyggnad.
  • Skapa vändmöjligheter på Torstigen, kräver sprängning och ny överbyggnad.
  • Skapa vändmöjligheter på Sjöallén, krävs att detaljplanen vinner laga kraft och att markbyte sker men utan markbyte kan vändytan förbättras.
  • Bygga gång- och cykelvägen utefter Koviksuddsvägens början, från Lagnövägen till infotavlan.
  • Ranstigen i slinga, årsmötet i maj beslutade att vi skulle bygga vägen i samband med VA.

Vinterväghållningen
Hittills har vi haft en förhållandevis mild vinter. Fram till dags dato har en plogning och ytterligare en sandning skett. Detta har förstås gjort gott för den delen av budgeten men ännu är flera vintermånader kvar som är svåra att sia om.

På Koviksuddsvägen, ungefär vid radiomasten, har vi tidigare uppmärksammat problem med smältvatten som genererat en obehaglig och skarp kant i det kompakta snölagret som bildats på vägen under vintern. Eventuellt behöver vi åtgärda den trumma som ligger under vägen men vinterns vidare utveckling får utvisa behovet.
Medlemmar som uppmärksammar något får gärna höra av sig till styrelsen så att vi kan avisera med skyltning för andra trafikanter och eventuella andra åtgärder.

Bryggor och gemensam strandlinje
Styrelsen kommer under 2016 att skicka ut en enkät som rör bryggor och den gemensamma strandlinjen. Detta för att få en uppfattning om vilka frågor som är viktiga och hur medlemmarna resonerar och hur vi kan göra strandlinjen mer tillgänglig för alla.

Tanken är att alla ska fundera över de olika alternativ som finns så att föreningen gemensamt kan fatta beslut om hur vi vill att markanvändningen ska regleras i framtiden


Viktiga frågor som rör bryggorna kommer att avgöras på en framtida årsstämma av medlemmarna själva och det är alltså inget som styrelsen enskilt kommer att besluta om.
Innan dess så är det därför viktigt att ni som medlemmar sätter er in i frågan. Styrelsen tar mer än gärna emot synpunkter och förslag om detta och som kan läggas till arbetet med bryggorna och strandlinjen.

Ångbåtsbryggan trasig
Under hösten har det visat sig att ångbåtsbryggan på Koviksudde har gått sönder. Några järnstag har lossnat och försvårat för tilläggning med fartygen. Det hela är nu åtgärdat temporärt och vi bedömer att tilläggning är möjligt men Waxholmsbolaget har också haft andra synpunkter på bryggan.

Styrelsen ser det som viktigt att även fortsättningsvis ha kvar det unika med en egen trafikerad brygga, i synnerhet när området växer och utvecklas. Därför ser vi det som angeläget att fortsätta jobba med denna fråga och kommer att återkomma så snart vi har någon mer information.

Grönområden
Höstens röjning med efterföljande bortforsling av timmer och ris är delvis avslutad men ris och virke finns kvar i området på bland annat angränsande fastigheter. Det kan finnas ett fåtal ställen där ris ligger kvar men dessa platser hoppas vi kunna åtgärda till vårens städdag. Slutlig bortforsling av virke och ris kommer att göras efter årsskiftet och arbetet avslutas då för denna gång.
Som vi nämnt tidigare så kommer vi att gå försiktigt fram med röjning längs våra vägar där VA-utbyggnaden kan komma att påverka borttagning av träd.

Upprop från Valberedningen
Känner du för att engagera dig i de frågor och beslut som rör vårt område genom aktivt styrelsearbete? Då ber vi dig att kontakta oss i Valberedningen. Primärt söker vi en suppleant till ordinarie årsmöte i vår, men vi vill gärna ha namn ”på lut” inför kommande år. Så tveka inte – hör av dig till oss!

Vi i valberedningen deltog i ett styrelsemöte i slutet av november och det framkom då att alla som stod för omval 2016 var beredda att fortsätta ytterligare en mandatperiod - med undantag för en suppleant.

Du når oss genom

Anders Helgerum (sammankallande), 0708 – 92 11 83
Magnus Blademo, 0703 – 74 64 77
Mats Skoglund, 0702 – 74 90 12
 

Ett gott slut och ett riktigt Gott Nytt 2016 önskar

Styrelsen Stora Koviks Vägförening