Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2017-02-28

Information februari 2017


Waxholmsbåtsbryggan
Det har kommit en mängd förfrågningar om vad som händer med vår Waxholmsbåtsbrygga och när den kan vara i drift igen. Vi har tidigare informerat om hur vi har jobbat och målsättningen från styrelsen har hela tiden varit att bryggan ska öppna för trafik igen till våren 2017.
Runt årsskiftet signerade vi ett avtal med PEAB som genom en totalentreprenad har rivit den gamla bryggan och påbörjat uppförandet av en ny.
Enligt Waxholmsbolaget och Stockholmsläns landsting kommer bryggan finnas med i vårtidtabellen men stå som fortsatt avstängd till dess besiktningen är genomförd. Håller tidplanen kommer bryggan kunna trafikeras som vanligt under sommaren.  
Bryggan ingår i vägföreningens uppdrag. Därför är det styrelsens skyldighet att se till att den är i sådant skick att trafiken fungerar. Trots att en byggnation innebär stora kostnader för föreningen är det inget som vi kan besluta att inte göra, exempelvis på en stämma. Eftersom sjötrafiken ska upphandlas på nytt under hösten 2017 blev det väldigt bråttom med att få bryggan i trafik så att vi inte står utan trafik framåt. Det är mycket svårt att få in en brygga i tidtabellen som inte finns med då trafiken upphandlas såvida man inte befinner sig på en ö.
Kostnaden för bryggan beräknas bli närmare 2,5 miljoner koronor och finansieras dels med våra sparade pengar, dels med bidrag från Trafikverket. Utöver det har styrelsen ansökt om lån för att kunna finansiera bryggan och VA-utbyggnaden. Styrelsens plan är att den ordinarie stämman ska besluta om hur finansieringen ska gå till, huruvida stämman vill ligga kvar med lån eller betala in en högre avgift. Kostnaderna för reparationerna av bryggan kommer att fördelas enligt den förrättning som finns idag.

VA-utbyggnationen och detaljplanerna
Som många av er säkerligen har märkt av så har nu VA-utbyggnaden dragit igång på allvar. Kommunens entreprenör Frentab har till största del arbetat i Koviksudde men också påbörjat arbeten bland annat längs med Skeviksstrandsvägen och vid festplatsen.
Det innebär att det i området nu förekommer ett flertal större och samtidiga byggprojekt. Dels i form av VA-utbyggnaden men också ombyggnationen av bryggan på Koviksudde.
Entreprenörerna som utför arbetena är skyldiga att se till att inte obehöriga vistas på arbetsplatsen. Ytterst har det att göra med arbetsmiljön och att ingen ska skada sig på arbetsplatsen.
Vägföreningen, Peab och Fentab vill förtydliga att inga obehöriga får vistas på arbetsplatserna
Vi ber er därför respektera avspärrningarna.
Vid alla VA schakt gäller det att passera med försiktighet och om det pågår arbete var vaksam på maskinförare och andra som arbetar i området, sök ögonkontakt innan du passerar och följ de instruktioner som ges och anslås.
Piren är avstängd för allmänheten så länge bygget pågår och det gäller även sjösättningsrampen som är avstängd av utrymmesskäl till dess bryggbygget är klart.
Trafikplaner anslås på anslagstavlan, både i A3 format och som tejp på kartan där rött betyder avstängt. Alla dokument finns också på vägföreningens hemsida under Dokument -> VA-utbyggnad.
Kostnaderna för VA-utbyggnaden har också blivit mer tydliga i samband med upphandlingen. Fasta kostnader beräknas nu till 2,5 miljoner, därutöver tillkommer kostnader för arbeten som beställs allteftersom. Sådana arbeten kan vara att räta ut en väg, byta underdelen på vägar som inte helt grävs upp, förbättra lutningen på diken eller spränga lite djupare för att instängda områden ska dräneras på dagvatten. Dessa kostnader är svåra att uppskatta. Därutöver finns också de uppskattade kostnaderna för administration, projektering och konsulter samt för förrättningen som fanns med i investeringsbudgeten.
Alla siffror och hur vi budgeterat för 2017 samt 2018 kommer att presenteras i årsmöteshandlingarna.

Den gemensamma marken
Styrelsen har den senaste tiden sett en tendens till att antalet ärenden som berör verksamhet som pågår på samfälld mark eller i gränslandet mellan samfälld mark och privat mark har ökat. Detta är något som vi tidigare informerat om och det är förstås tråkigt att behöva upprepa sig men vi tror ändå att det finns skäl att påminna om detta igen. Med VA-utbyggnaden ser vi också att aktiviteter på samfälld mark påverkar andra fastighetsägare negativt. Det kan handla om parkeringsplatser, byggnationer, tomtgränser som flyttats eller skräp.
Det är ett bra tillfälle för var och en att se över sin fastighet och om man har ianspråktagit samfälld mark för till exempel materiel, byggnationer, parkeringar, uppställningsplatser, belysning etc. De nya detaljplanerna och utbyggnaden av området kommer ovillkorligen att uppmärksamma detta för var och en som eventuellt har gjort så.
Det underlättar och besparar jobb för entreprenörer som arbetar i området, styrelsen som jobbar med frågorna och även dig som enskild och dina grannar om vi slipper missförstånd, orättvisor och oklarheter.
Alla som bedöms ha installationer i grönområden eller i vägområden kommer att få brev med uppmaning att vidta rättelse. Sker inte det kan föreningen lämna ärendet vidare till kronofogden för avhysning. Detta är något som vi självklart vill undvika in i det sista och därför uppmanas alla att flytta in sina saker till egen fastighet.

Årsstämma 2017
Årsmötet är planerat till den 25 april. Lokal kommer att meddelas senare då Gustavsbergsteatern är uppbokad för andra evenemang under denna vecka.
Kallelsen och bland annat verksamhetsberättelse för 2016 kommer att skickas ut per post till alla medlemmar senast två veckor innan mötet.

Motioner till årsstämman
Det har inkommit två motioner så här långt. Den ena är från villaägareföreningen om ett samgående med vägföreningen och den andra handlar om belysning. Båda kommer att presenteras i årsmöteshandlingen och styrelsen kommer att utreda båda frågorna innan.

Flera inbrott i området
Tråkigt nog har vi efter information från medlemmar och boende blivit varse om att det förekommit flera inbrott i området under vintern. Det senaste skedde i en fastighet på Skeviksstrandsvägen under första halvan av februari.
Vi uppmanar er att se om era fastigheter och följa de riktlinjer som finns om hur inbrott kan förebyggas.