Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2015-07-07

Information juli 2015

Senaste nyheterna från Styrelsen Stora Koviks Vägförening finns nu att läsa.

Midsommar
Tack till Villaägareföreningen och alla frivilliga som hjälpte till att göra midsommar till en trevlig upplevelse för alla oss andra. Trots ihärdigt regnande var stämningen på topp och evenemanget var som alltid välbesökt och välorganiserat. Stort tack till er alla!

Grönområden
Under juli kommer diken och kanter att klippas men det hänger ut mycket grönt en bit upp från vägbanan. Ni som har buskar och träd i anslutning till vägen ombeds klippa dem så att de inte sträcker sig ut i körbanan. Det ska vara fritt 3-4 m upp så att lastbilar och andra stora fordon kan passera utan att skadas eller fastna.
Huggning av grönområden planeras till hösten. Styrelsen kommer träffa skogsvårdaren under augusti/september för att planera vilka åtgärder som behöver vidtas. Då blir det också aktuellt att klippa de träd och buskar som eventuellt fortfarande stör trafiken och växer in i vägområdet.

Jättebjörnlokor
Redan förra sommaren kom det in rapporter om två jättebjörnlokor som sågs i området. I år har det kommit in rapporter om fler. Alla fastighetsägare bör se upp med denna växt eftersom saften är giftig och ger brännskador. Exponeras man samtidigt för sol uppstår brännblåsor. Det bästa är att hugga av lokan innan den når blomning och fortsätta så med alla skott som gror. Var tredje till fjärde vecka måste de nya plantorna huggas bort under sommaren. Görs detta regelbundet tröttas plantan ut och på sikt kan den tyna bort och försvinna. Det enda sättet att helt bli av med lokorna snabbt är att gräva upp plantorna med jorden de står i. Vägföreningen kommer att bekämpa de lokor som upptäcks på föreningens mark för att minimera risken att barn leker med dem något som är vanligt i och med dess paraplyliknande blad.

Vi vet sedan tidigare att det finns lokor på skidbacken och vid Kovikstippen men det är inget vi som markägare i Kovik kan göra något åt annat än att föra dialog med de markägare som är ansvariga. Ser ni lokor på vår gemensamma mark, rapportera till styrelsen på info@storakovik.se.
Här kan du läsa information från Värmdö kommun om växten.

Info om eventuell extra stämma
Under årsmötet beslöts att styrelsen skulle kalla till extra stämma om föreningen skulle gå med i upphandlingen för den planerade VA-utbyggnaden. Upphandlingen har skjutits fram. Vi i styrelsen har inga nya uppgifter om när upphandlingen ska gå ut inte heller vilka delar som är aktuella för oss att delta i.
Så snart vi har ny information kommer vi gå ut med det och när vi har något att ta ställning till kommer vi kalla till en extra stämma för beslut. En extra stämma har en veckas kallelsetid vilket gör att alla måste hålla uppsikt på den information vi skickar ut, en stämma kallas det alltid till via post. Vi kommer också att sätta upp meddelanden på anslagstavlorna så att alla ser att post skickats, om stämma blir aktuellt under sommaren.

Detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand
Kommunen arbetar vidare med detaljplanerna och beräknas vara klara för granskning i slutet av augusti. I granskningen kommer de som skickat in synpunkter att få ett brev om hur dessa har tagits emot samt ett brev som informerar om hur man överklagar. Därefter kommer först nämnden och sedan kommunfullmäktige att fatta de politiska besluten som krävs. Överklagar ingen så vinner planen laga kraft efter 3 veckor.

Den senaste utvecklingen i planarbetet är att kommunen lyft ut den mark som tillhör Stora Koviks gård och kommer behandla de delarna i en separat, ny plan. Det innebär att förskolan och förslaget till trafiklösning vid Lagnövägen är borta ur nuvarande förslag. Att kommunen valt den här vägen är för att ägaren till Stora Koviksgård hade mycket synpunkter på planen och föreslog stora förändringar av gårdens markanvändning. Dessa förändringar bedömde kommunen så stora att det var bättre att fortsätta med en separat plan som rör gårdens mark.
Det här är såklart också en förhandling mellan kommunen och gården och vi vet inte var det landar förrän nuvarande planer är färdiga för granskning. Vi vet ännu inte hur detta kommer att påverka det fortsatta planarbetet, det enda vi med säkerhet vet, är att det inte kommer tillkomma nya saker i nuvarande plan till exempel nya tomter eller att förskolan flyttas till en ny plats. Sådana förändringar skulle kräva ett nytt samråd och det vill kommunen undvika genom att lyfta bort gårdens mark.
Styrelsen kommer att fortsätta bevaka och informera hur processen med detaljplanen och VA-utbyggnaden går.
 
Vägar och trafiksäkerhet!
Kör försiktigt i sommartrafiken, vi är många som trängs på vägarna.  Tänk också på att oljegruset blir mjukt i solen. Vrid med stor försiktighet på ratten när bilen står stilla för att undvika skador.

En fortsatt härlig sommar önskar


Styrelsen Stora Koviks Vägförening