Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2017-07-11

Information juli 2017

Senaste informationen från Stora Koviks Vägförening.

Välkommen sköna sommar!
Vi lämnar en torr vår bakom oss och har fått en något regnigare försommar. Vi har blivit ombedda av fler fastighetsägare att påminna om att inte vattna gräsmattor och dylikt med dricksvatten. Brunnarnas tillrinning är ihopkopplade och du kan tömma grannens brunn utan att din egen blir påverkad. Det handlar om hur djupa brunnarna är och hur de ligger i förhållande till varandra. Vill du vattna måste du samla vatten på annat sätt. Det samma gäller när man vill fylla pooler etc. Oavsett om man nyttjar sin brunn mycket eller lite så är alla brunnar sammankopplad med grannarnas och tar från samma vatten vilket gör att vi alla måste hjälpas åt och vara försiktiga för att bibehålla nivåerna.

Trafiksäkerhet och vägarna
På grund av utbyggnaden av VA så leds just nu mycket trafik på smala vägar, med skymd sikt, som inte är anpassade för att vara huvudväg. Både barn, bilar, cyklister, mopedister och hästar har samma rätt att vistas på vägen och komma fram tryggt. Tänk därför extra mycket på hastigheten i sommar och visa varandra extra omsorg och hänsyn.
Stora kartan vid infarten kommer att fortsätta tejpas så att man ser vilka vägar som är stängda respektive öppna. Även statusen på vägen kan variera. I samband med tjällossningen fick vi många skador av uppskjutande lera. Nu har vi nya sättningar och djupa hjulspår som kommer av den ökade belastningen. Det är också en anledning att ta det lugnt på vägen.
Det är också därför föreningen tar ut en extra slitageavgift av de som bygger hus, eftersom alla tunga transporter sliter extra på vägarnas underbyggnad även om de flesta skador inte syns på samma tydliga sätt som nu. Vid direkta skador måste man dessutom, som enskild fastighetsägare, ersätta föreningen (det vill säga alla andra fastighetsägare) för vad skadan kostar att åtgärda. Detta kommer att ställa krav på styrelsen att besiktiga vägarna före och efter byggnationer men också på att alla inte belastar vägarna fel. För att minimera skador framåt kan vi som förening välja att gå upp i hållfasthet när vägarna beläggs efter VA. Kommunen bekostar återställandet till oljegrus men vill vi istället lägga asfalt, så får föreningen betala mellanskillnaden. Här pågår diskussioner. Priset för oljegrus ligger på 75 kr/kvm och skulle vi välja en asfalt med förhöjd halt av bindmedel kostar det 30 kr extra/kvm. Oljegrus är mjukt och passar vägar som rör sig, nackdelen är att det är mjukt och lätt går sönder av tunga transporter och larvfötter. Det sistnämnda förstör även asfalten men den tål tunga transporter bättre och behöver inte göras om på samma sätt.

Styrelsen har beslutat att inte genomföra kantskärning i år. Eftersom många vägar är uppgrävda och andra kommer bli det till hösten så har vi valt att inte lägga pengar på det i år.

VA-utbyggnaden
VA-utbyggnaden fortsätter enligt plan. De schakt som är öppna just nu kommer att stängas till semestern om det är möjligt. Vi får fortsätta hjälpa varandra med parkeringsplatser och gångtrafik över våra tomter under bygget där det behövs.
Frentab stänger verksamheten helt v 29, 30 och 31. Under de veckorna kommer de flesta vägar vara farbara och vi kommer kunna gå runt på de flesta platser. Biltrafikanter uppmanas att kolla de trafikplaner som sitter på anslagstavlan i början av området och följa de hänvisningsskyltar som finns.
Frentab hälsar också att det finns en hjärtstartare som kan lånas vid plötsligt hjärtstopp. Denna är placerad i en av byggbodarna vid Frentabs etablering, ungefär i mitten av Småskärsvägen. Instruktioner finns i fönstret på en av bodarna om var maskinen sitter och i maskinen finns en steg-för-steg-beskrivning av hur den används. Bra att veta om olyckan är framme. Vid hjärtstopp handlar det om minuter och för varje minut som går utan behandling minskar chansen med 10 % att överleva. Därför kan kunskap om hjärt-lungräddning och tillgång till en hjärtstartare rädda liv som annars inte skulle gå att rädda.

Styrelsen arbetar vidare med olika vägfrågor i samband med VA, allt från att vägar inte ska återuppbyggas över enskilda fastigheter till att det ska bli funktionellt och snyggt när arbetena är klara.
Vi har haft inledande möten med Lantmäteriet för att kontrollera hur kartor och verkligheten förhåller sig till varandra. Vi har också en hel del gamla gränsmarkeringar som vi håller på och reder ut.
Under sommaren kan det förekomma att Skanova fortsätter med sina arbeten även när Frentab har semester, de ska bland annat täta fiberanslutningarna på de sträckor som är klara.

På årsmötet fick vi frågor om det går att få kontakt med Skanova på något sätt för att diskutera fiberanslutningen men de hälsar att det inte spelar så stor roll för den enskilde var fibern kommer fram ur vägen eftersom varje fastighet kommer att projekteras om när fibern läggs ned. De som idag har nedgrävd fiber kommer att få anslutningen där fibern ligger idag.

Detaljplanerna
Vi får fortsatt även frågor om att köpa loss mark men beslutet som fattats är att ingen mark, som klassas som grönområde i den nya planen, kommer säljas till enskilda fastighetsägare. Vi som förening äger 280 700 m2 tillsammans vilket är fördelat på både större och mindre ytor.

Skeviksstrandsplanen röstades igenom den 21 juni 2017 utan anmärkningar i kommunfullmäktige och nu väntar överklagandeperioden fram till 26 juli. Kommunen har ännu inte fått besked vad gäller planen för Koviksudde utan avvaktar Mark- och miljödomstolens handläggning.

Parkeringen i området
Vi fortsätter att påminna om att respektera parkeringsreglerna inom området. Vi har förståelse för att det ibland kan vara svårt att finna plats i området, i synnerhet då våra vägar är uppgrävda men behöver ni en tillfällig parkeringsplats under byggnationsperioden, kontakta då styrelsen.
Under Lyran uttryckte en 7-åring en stor besvikelse med orden: ”en fotbollsplan är till för fotboll tycker jag”, då bilar parkerat på fotbollsplanen. Vi hoppas att ni alla kan hjälpas åt att tänka på var ni ställer era fordon.

Ha en fortsatt skön sommar!


Styrelsen Stora Koviks Vägförening