Torsdagen den 19 september 2019

Publicerad 2019-05-27

Information maj 2019

Information från styrelsen Stora Koviks Vägförening

Betalning av vägavgiften
Under årsmötet så beslutades om att sista dag för betalning av vägavgiften skulle vara 31 maj. Med anledning av att vi just nu håller på och byter system för hantering av medlemsuppgifterna så kommer det inte vara möjligt att skicka ut något inbetalningskort i tid. Sista dag för betalning är därför planerad till omkring slutet av juni. Ingen kommer därför att behöva betala innan inbetalningskortet kommit i brevlådan. Byte av medlemshanteringssystem syftar till att göra det lättare med administrationen och i framtiden till att möjliggöra för elektroniska utskick till medlemmarna.

Pendlarbåt
Vi vill påminna om att den sedan förra året utökade trafiken med Waxholmsbolaget nu gäller med vårtidtabellen. Det innebär att man kan åka med en tur in till stan på morgonen omkring 07.25 och en tillbaka på eftermiddagen från Strömkajen kl 16.30.

Asfaltering av gångbanan mot Lagnövägen
Den sista etappen av utbyggnationen av vatten och avlopp till vårt område har i princip avslutats nere vid Lagnövägen. Som synes håller också sista biten av gång- och cykelvägen på att färdigställas. I början av juni är det planerat för asfaltering av denna, hela vägen upp mot infotavlan. Samtidigt kommer också bilvägen att asfalteras. Vi har anlagt GC-vägen för att separera biltrafiken från gång- och cykeltrafikanter och på så sätt öka säkerheten. Vi kan inte annat än uppmana alla gång- och cykeltrafikanter att använda denna, något som vi tyvärr ser att alla inte alltid gör.

Gratis ved att hämta i området
I samband med vinterns storm som medförde en massa fällda träd så har arbetet fortsatt med att röja på utsatta platser i våra grönområden. Just nu finns en del ved att hämta längs Skeviksstrandsvägen, vid pumpstationen som ligger vid boulebanan. Det är fritt för medlemmar att själva ta ved härifrån då det inte är lönsamt för föreningen att sälja veden. Dessvärre är några av dessa större och tyngre stockar, varför man kan behöva vara flera personer för att lyfta dem. Först till kvarn gäller!

Slitageavgifter
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om extra slitageersättningar i samband med vissa typer av arbeten på den egna fastigheten. I beslutet ingick också att tillgängliggöra ett dokument som tydligt beskriver detta och hur det är tänkt att gå till när man anmäler arbeten. Vi håller nu på och ta fram ett dokument och avser att tillgängliggöra det på hemsidan inom kort. Tills vidare kan de som vill påbörja arbeten kontakta styrelsen på info@storakovik.se eller i kontaktformuläret på hemsidan. Vi kommer lägga ut dokumentet, som även innehåller betalningsinstruktioner, på vår hemsida www.storakovik.se så snart vi kan.

Anläggning av elkraft och bredband till egen fastighet
I samband med att varje fastighet anlägger anslutning för VA på sin egen tomt så kan man samtidigt anlägga elkraft och bredband i samma schakt. Inkoppling görs från den anslutningspunkt för VA som finns vid ens fastighetsgräns. Kanalisation för detta kan hämtas hos Boo Energi, där både tomrör för bredband och fiber finns. Det finns ett dokument från Eltel, som är underentreprenör till Skanova, som beskriver bredbandsanslutningen lite närmare.
På sikt kommer detta innebära att stolparna plockas ned men vi vet ännu inte när detta kan göras slutgiltigt.
Vi kan också påminna om det dokument som sammanställer entreprenörer och ger information om anläggande av VA på egen tomt och som föredömligt sammanställdes av en grupp frivilliga under Sten Fernströms ledning. Dokumentet återfinns på www.storakovik.se under menyn ”Dokument”.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet fortsätter som vanligt med den nya styrelsen som utsågs på årsmötet. Innan sommaren planerar vi två styrelsemöten, ett i början av juni och förhoppningsvis hinner vi med ett så kallat ”cykelmöte” i mitten av juni. Då brukar vi tillsammans cykla runt i området och titta hur det ser ut och om det finns någonting som kräver några åtgärder längs våra vägar och grönområden. Styrelsemötena brukar återupptas igen i slutet av augusti.
Med förhoppning om en fortsatt fin försommar,