Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2016-11-30

Information november 2016

Information från styrelsen november 2016

Snön som föll
Den 9 november föll det över 45 cm snö under ett dygn. Vår entreprenör började röja vid 5 på morgonen och körde sedan hela dagen. För att ha kommit så mycket snö fick vi in 3 klagomål från fastighetsägare som ansåg att plogning skett för sent eller felaktigt. Vår bedömning är att vägarna var farbara om man hade en bil med bra däck. Trots det var flera ute och åkte på sommardäck i området och flera fick hjälp upp ur diken och uppför backar.
Styrelsens bedömning är att området hade en god framkomlighet under hela dagen. Detta också mot bakgrund av hur eländigt trafikläget och snöröjningen var i resten av länet, något som flera i styrelsen och säkert många av er övriga medlemmar kunde vittna om.
Avtalet mellan oss och entreprenören säger att vid extrema snöfall ska de stora vägarna plogas först. Det innebär att Koviksuddsvägen och Skeviksstrandsvägen blir röjda först. Därefter plogas Småskärsvägen och Hamnuddsvägen, eftersom båtbryggan ligger där. Sedan kommer övriga vägar och sist alla stickvägar. Vågstigen plogas allra sist eftersom den är smalare än övriga och entreprenören behöver byta plogblad. Entreprenören har en traktor som plogar vilket gör att det tar ungefär 5-6 timmar att ploga allt. När det kommer extrema mängder snö så fortsätter de stora vägarna prioriteras. Sandning sker efter avslutad plogning.
Ni som undrar över snökäpparna så har vi avvaktat Frentabs arbetsplan innan de skulle sättas upp.  Entreprenören kommer sätta upp snökäppar om det behövs för att säkerställa plogningen framåt. Styrelsen tittar också på om det går att hitta mer permanenta lösningar med snömarkeringar där behoven är som störst.

Vaxholmsbåtsbryggan
Under hösten har arbetet med att få till en ny brygga fortsatt. Vi har nu det mesta av de ritningar, underlag och projekteringar som behövs för att kunna sätta igång. Vi har också fått lov från kommunen att påbörja rivningen. Just nu handlar vi upp rivningsbolag, byggentreprenör och den betongkonstruktion som ska användas. Målet är alltjämt att få igång trafiken till våren 2017 men arbetet är omfattande och dessutom påbörjas VA-utbyggnaden i samma område som bryggan byggs, vilket gör det extra komplicerat.

VA projektet
Den 19 oktober höll Värmdö kommun ett infomöte med Frentab i Gustavsbergsteatern och vi fick veta att arbetena drar igång under oktober/november med start i Koviksudde. Sjöallen och Fiskare Östlunds väg kommer att bli de första ytorna som grävs upp. Dessutom fick alla ett skriftligt informationsbrev från Frentab som ni också hittar på hemsidan under VA-utbyggnad. Planen är att samla alla dokument där.
Tänk på att beställa tanktömning innan er väg grävs upp. Tidplan och aktuell information finns på:

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/prioriteradeforandringsomradenpfo/pfokoviksuddeochskeviksstrand.4.6071811f14c010ece8fa0ff.html

Tidplanen kan komma att förändras men utifrån det som finns på hemsidan är det Torstigen tillsammans med Skeviksstrandsvägen som står näst på tur.
Frentab har också skickat ut ett brev till samtliga boende där man beskriver hur det fortsatta arbetet kommer gå till och hur information kommer ske. De rekommenderar att alla skickar in sin adress till skevik@frentab.se . Information kommer att gå ut till alla men den kommer också vara riktad när arbetena sker utanför den egna fastigheten.
Det första som hände var att Frentab etablerade en yta för sina bodar på Småskärsvägen, vid det som kallas ”sandfickan”. Området har fungerat som sandupplag för föreningen men också använts som otillåten tipp vilket gör att det varit skräpigt och igenvuxet på platsen. När Frentab lämnar, om två år kommer ytan att vara grusad och kunna användas för andra ändamål.
Ni som är oroliga eller har funderingar kontakta Frentab direkt eller oss i styrelsen. Styrelsen arbetar för att hela projektet ska ske så smidigt som möjligt och att arbetena inte ska dra ut på tiden. Ju kortare tid arbetena tar desto mindre blir stöket. Vi hoppas att alla har överseende med att vi står inför två år av byggnation på våra vägar vilket kommer innebära att man måste ta vägar man normalt inte tar och att trafiken på vissa ställen kommer öka under tiden som byggnationen pågår. Alla bör regelbundet titta på anslagstavlan, kommunens hemsida och vår hemsida för att få information.  
På Föreningens hemsida publiceras alla dokument publikt under fliken dokument/VA-utbyggnad.

Vändplaner och belysning
I dagsläget kommer inga vändplaner att byggas men om behov uppstår kommer de att kunna byggas, det visar kartor som tagits fram i samband med projekteringen. Behoven som styr detta handlar då främst om sophämtning och snöröjning.  
Det planeras heller inte för någon belysning i området. Stämman röstade nej till alla former av belysning 2015. Detta gäller även på de delar som ligger långt ifrån bostadshus och där många oskyddade trafikanter vistas. Frågan kan väckas på nytt i framtiden men inga förberedelser görs i den pågående VA utbyggnaden eftersom stämman röstade nej även till det.

Brev från styrelsen
I samband med detaljplanearbetet har styrelsen uppmärksammats på att många fastighetsgränser och markeringar försvunnit, framförallt mot grönområden. Det finns också byggnation och andra installationer i grönområden och i vägområden. Styrelsen arbetar aktivt med att få till rättelse och i samband med VA utbyggnaden kommer flera fastighetsägare att få brev med information om vad man har utanför sin tomtgräns och att detta ska plockas bort.
Har man dragit el till belysning eller till andra installationer i vägområdet så måste detta plockas bort. Det är dels en säkerhetsrisk för föreningen om något skulle hända, dels riskerar enskild egendom att skadas i samband med bygget och det är inte heller bra. Föreningen tar inget ansvar för privat egendom på föreningens mark.
Varken byggnationer eller andra installationer får byggas upp igen utanför tomtgränsen när VA-arbetet är klart. Vill man ha belysning eller byggnationer får man anordna detta på sin egen fastighet. Det samma gäller uthus, parkering och skräphögar. I vissa områden kan parkeringsplatser komma att iordningställas på föreningens mark och hyras ut till de fastigheter som har svårt att parkera på den egna fastigheten.
Styrelsen har valt att skicka brev och mejl för att underrätta fastighetsägaren direkt och då vet alla vad som sagts. Det kan tyckas vara mycket trevligare med ett samtal eller ett personligt besök men då riskerar vi att uppfatta saker olika och det blir diskussioner om vad som lovats och sagts. Därav att vi gärna håller kommunikation brevledes då så är möjligt.

Städdagen
Tack alla som deltog på städdagen och röjde våra nedsläpp. Det sista lasset ris hämtades upp vid 17-tiden. Ett extra tack till Ola Skoglund som körde traktorn, Mats Skoglund, Mikael Lindström och Mårten Näslund som jobbade in i det sista.

Enkäten sammanställd
Hela sammanställningen finns att läsa på hemsidan under fliken Dokument/Enkät. Styrelsen har valt att sammanställa svaren och presenterat dessa i en något förädlad version, där det även framgår hur man svarat beroende på om man är fritids- eller permanentboende. Frågeställningarna som presenteras i svaren är av utrymmesskäl något förenklade men svarsstatistiken är naturligtvis inte förändrat något. För den som vill läsa de fullständiga svarsfrågorna som de såg ut i ursprungsenkäten, finns dessa i en pdf-fil i samma mapp.
Styrelsen har aktivt valt att inte kommentera resultatet eller tolka det i övrigt.

Till sist en påminnelse om reflexer, att hålla hastigheten och att ta det försiktigt i trafiken.
Var rädda om varandra!

Bästa hälsningar från Styrelsen Stora Koviks Vägförening