Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2015-10-30

Information oktober 2015

Informationen är ganska lång denna gång. Vi hoppas att ni orkar läsa hela, eftersom det innehåller information som både är aktuell och viktig.

Städdagen
Som vanligt var städdagen välbesökt. Framförallt städades det på grönområden, längs vägarna och vid badplatserna. Dagen bjöd på solsken och varma vindar. Dagen avslutades med gemensam lunch på festplatsen där Kenneth höll grillen varm. Tack till alla som deltog under dagen. Tack också till alla som inte deltog på städdagen men som städar och fixar runt om i området på andra tider.

Grönområden
Årets skogsvårdsinsats är i full gång i området och precis som föregående år har många önskemål om att ta bort träd, inkommit. Styrelsen behandlar dessa och beslutar i enlighet med skogsvårdplanen, skogsvårdskunnig och de lagar och regler som gäller. Utöver det gäller det att hålla budget och inte spendera för mycket av medlemmarnas pengar och prioritera där röjningen gör mest nytta. 

Många har önskat nedtagning av träd längs Skeviken. Detta kommer vi inte att genomföra i år. Det genomfördes en större gallring där under 2011/2012 med uppföljande slyröjning under föregående år.
Trädfällning längs kusten kräver att vi tar in färjan för att kunna ta om hand om ris och stockar. Det kostar mycket, varför vi avvaktar ett eller två år med att genomföra en större röjning, trots många önskemål. Vi har istället valt att satsa på festplatsen och de områden som behöver röjas från sly efter tidigare trädfällning.
Att vi valt festplatsen har att göra med att det under sommaren föll en stor tall vid udden på festplatsen. Orsaken var en svamp som trädet drabbats av. Trädet föll ut mot vattnet och vi kallade hit skogsvårdsentreprenör för att säkerställa att trädet inte skulle lossna och driva ut i farleden.
Samtidigt var det dags för Kovikslyran, festen som hålls varje år i mitten av juli, vilket gjorde att många människor skulle komma att befinna sig på festplatsen och udden. Det var därför viktigt att få undan trädet snabbt.
Trädet visade sig ha drabbats av en svamp och ruttnat inifrån. Trots att barken och kronan såg hela ut hade trädet vikt sig som en tandpetare i samband med blåst.
När vi sedan genomförde skogssynen stod det klart att fler träd kan vara drabbade av svampen och vi har därför beslutat att ta bort de träd som är angripna. Festplatsen och badet är en yta som nyttjas av många vilket gör en röjning där mer angelägen både ur en säkerhetsaspekt men också för att släppa in mer ljus. Nu när röjningen kommit gång ser vi att många träd är ruttna eller på väg att bli det.
Vi hoppas att nedtagandet av träden innebär att vi undviker olyckor på sikt. 
Vi har också valt att vänta med nedtagning av träd längs vägar. Detta eftersom byggandet av kommunalt VA kommer innebära att träd tas bort längs vägen då vissa vägområden är smala. Vi vill då säkerställa att inte alla träd försvinner från ett område vilket kan bli fallet om vi hugger nu.

Precis som föregående år kommer ingen avverkning ske från de områden där det är möjligt att ta många träd för försäljning, där strandskydd inte gäller vilket främst är på grönområden längs Koviksuddsvägen och i ledningsgatorna. Tanken är att spara de träd som går att sälja till dess att priserna är bättre. Vi har redan haft problem med att bli av med vårt ris eftersom flispriserna är dåliga. Kostnaden för skogsvården bedöms därför öka i och med att det inte kan finansieras med nedtagning av träd och försäljning av flis så som tidigare. 
De önskemål om nedtagning av träd som inkommit men ännu inte har blivit tillgodosedda kvarstår till nästa år. Nuvarande insats har tagit en paus på grund av sjukdom. Ris och stockar kommer röjas undan under hösten.

Bryggor
Under vårens stämma gav styrelsen ut några förslag om hur bryggfrågan skulle kunna lösas. På hemsidan finns en utredning av läget med de alternativ som bedöms som möjliga. Under sensommaren har fastighetsägare med enskilda bryggor lämnat in egna skrivelser om hur de ser på bryggorna, dessa finns också att läsa under bryggor på www.storakovik.se.
Styrelsens målsättning är att samla så mycket information som möjligt på hemsidan för att göra ett stämmobeslut enklare. Alla medlemmar är ägare av den gemensamma marken och alla medlemmar måste få säga vad de tycker i frågan.

Styrelsen har också beslutat att fortsätta arbeta med bryggfrågan genom att sätta ihop en enkät och skicka ut till samtliga medlemmar. Denna beräknas gå ut i december. Vi hoppas också att vi ska kunna genomföra ett informationsmöte då vi bjuder in den advokat, som styrelsen anlitat i olika ärenden, att svara på frågor. Då finns det möjlighet att ställa frågor om rättsläget så att det blir ännu tydligare vilka val vi kan göra och vilka som inte är möjliga. Samtidigt är det viktigt att vi får veta vad alla tycker så att vi kan forma ett förslag som stämman kan ta ställning till. 
Att bara lämna bryggorna oreglerade är inte bra eftersom det kan kosta samfälligheten mycket pengar och rättsläget är idag otydligt både för de som äger bryggor i området och för föreningen som äger marken som bryggorna står på. 

Styrelsen kommer att agera öppet i frågan och målet är ett system som är hållbart och fungerar. Arbetet med bryggorna startades redan i början av 2000-talet, då den dåvarande styrelsen fick företrädare för de större, gemensamma bryggorna (båtklubbarna) att skriva under arrendeavtal.
De stora bryggorna fungerade tidigare som de enskilda, var och en ägde sin plats och den köptes och såldes med fastigheten. De enskilda fastighetsägarna protesterade mot att bryggplatserna skulle bli personliga och inte följa med fastigheten. En tvingades då skriva på avtalet genom hot om vräkning men dessa bryggplatser blev de båtklubbar som vi har idag.
Det arbetet stannade vid de stora bryggorna och de små lämnades att fortsatt kunna säljas med fastigheter trots att de saknar avtal, något som har lett till att många tror att bryggan ingår i fastigheten eftersom den ingick i köpet. Så är det alltså inte.
Bryggan som enhet ägs av den enskilde men marken ägs av föreningen, alltså kan inte bryggan ingå i fastigheten om det inte finns ett servitut eller annat avtal som reglerar detta. Sådana avtal saknas idag. Därför har styrelsen startat arbetet på nytt.

En bärande förvaltningsprincip är att en regel måste tillämpas lika för alla. Dessutom är det alla fastigheter i föreningen som har köpt marken en gång och äger den gemensamt, vilket gör att alla måste få vara med och bestämma vilka regler som ska gälla.
Styrelsens uppdrag är att förvalta marken och genomföra det stämman beslutar. Genomförs inte det arbetet korrekt kan styrelsen klandras och beslut ogiltigförklaras. I värsta fall kan styrelsen bli skadeståndsskyldig. Vi har inget val annat än att se till att få en bra organisation på plats. Hur den ska se ut är upp till medlemmarna att ta ställning till utifrån de lagar och regler som gäller.

Sjösättningsrampen
Rampen vid Koviksudds brygga ingår i vägföreningens skötsel men eftersom alla inte har båt kan inte föreningen lägga pengar på underhållet av den. Rampen har förfallit över tid och föregående styrelse beslutade att arrendera ut rampen till Koviksudds båtklubb för att den skulle kunna underhållas. Båtklubben har tagit betalt för upptagning och sjösättning men betalningen har skett frivilligt. Tanken är att de insamlade medlen ska användas till renovering av rampen. 
I samband med att bryggorganisationen skapas kan vi också skapa möjligheter för att rampen ska kunna tas om hand av de som nyttjar den. 
Rampen används också för sjösättning och upptagning under kvällar och tidiga morgnar. Tänk på att störande verksamhet inte ska ske före kl 6 eller efter kl 22. Att sjösätta eller ta upp sin båt är en sådan verksamhet. 

Andra områden som också omfattas av styrelsen uppdrag
Runt om i området finns, förutom bryggorna, annan användning av mark som bör undvikas. Hit hör parkering på mötesplatser, i vägslut eller på annat sätt brukande av mark som man inte äger. Under arbetet med detaljplanen har en del byggnader uppmärksammats i grönområde och i vägområdet. Dessa kommer styrelsen att föra dialog med berörda, vilket är en av styrelsens uppgifter. 

Vägområdet sträcker sig ca två meter från vägbanan och in över diket, ibland är det enskild tomtmark men det är fortfarande klassat som vägområde. En enkel tumregel är att den mark du äger kan du använda, mark du inte äger ska inte användas på ett sätt som hindrar andra från att utnyttja marken.
Om det finns behov av tillfälliga lösningar är styrelsen öppen för det, meddela vad som är planerat och hur marken ska återställas, hur lång tid det tar och annat som kan vara bra att veta. Då kan vi meddela andra som undrar och vi slipper en massa extra arbete med att få tag på fastighetsägare och ordna upp situationen. 

Varje år förekommer mängder av dessa ärenden där enskilda försvårar för andra genom sitt agerande. Ofta har man inget uppsåt i det man gör och man tänker inte på att det man gör drabbar andra.
Styrelsens uppgift är att förvalta den mark som medlemmarna äger och den väg vi använder vilket gör att vi måste upprätthålla de lagar och regler som gäller, annars kan föreningen eller styrelsen bli skadeståndskyldiga. Kommunicera era planer och få tillstånd, då kan vi också upplysa om de lagar och regler som gäller samt anvisa en lämpligare plats för aktiviteter som kan vara begränsande för andra. 

Vintervägar och snöavtal
Styrelsen har ingått avtal med Håkan Bjurström om vinterväghållningen även detta år. Snökäpparna sätts upp av entreprenören men ägs av föreningen. Vid synpunkter på vinterväghållningen kontakta föreningen. 
Vi vill också påminna om att det börjar bli mörkt och att många barn rör sig på våra vägar. Ta på reflexer och utrusta barnen med västar. Tänk på hastigheten och ta det lugnt i kurvor och backar. 

Nytt brevlådeställ på Ranstigen
Eftersom brevlådestället i början av Ranstigen är väldigt fullt beslöt styrelsen att upprätta ett nytt längre in på Ranstigen. Tanken är att det ställ på Ranstigen som är närmast Farledsbacken ska betjäna fastigheterna där och det nya ska betjäna fastigheterna på Ranstigen. Flytten av brevlådan genomför man själv.
Att det blivit för trångt beror på att brevlådorna växer och att fler bor permanent. När man bor som oss rekommenderar postleverantörer att man skaffar låsbara brevlådor för att minska risken för stöld av identitetsuppgifter och information som kan användas i bedrägligt syfte. De låsbara brevlådorna är i regel bredare än de gamla traditionella.
Vill man inte flytta sin brevlåda behöver man inte göra det, tanken är att ge möjlighet att kunna flytta den om man så önskar eller om man önskar mer plats. Tänk på att sätta brevlådan på den nedre av de två plankorna, brevlådans inkast får vara högst 1, 20 från marken, det är Postnords regler. Sitter lådan för högt delas inte posten ut.

VA och detaljplaner
Kommunen genomför det sista inför upphandlingen av entreprenaden. Föreningen försöker komma ikapp med de områden som vi vill få in i upphandlingen, som dagvattenrör och beläggning av hela vägnätet.
Styrelsen aviserar att det kan komma att bli en extra stämma i mitten av november med kort varsel. Enligt stadgarna är det kallelsetid på en vecka. Kan man inte närvara kan man ge fullmakt till en annan. Tänk på att varje person endast kan företräda en annan fastighet med fullmakt. Man kan alltså inte samla ihop tio fullmakter.
Detaljplanen har varit uppe till beslut i kommunfullmäktiges planutskott (KSPU) den 28/10 och därefter kommer granskningshandlingar skickas till dom som lämnat in synpunkter. Handlingarna finns tillgängliga på www.insynsverige.se/varmdo. Efter granskningen kommer planen upp till beslut i kommunfullmäktige.

Bredband via fiber
Telia Öppen Fiber uppger att en ny kampanj sannolikt är att vänta i början av nästa år. Enligt dem så återkommer alltid en kampanj inom 18-24 månader.
Det finns just nu inga uppgifter om pris eller annan information kopplat till detta.
Så snart vi har någon ny information återkommer vi i frågan.

Bästa hälsningar önskar


Styrelsen Stora Koviks Vägförening