Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2017-10-31

Information oktober

Mycket på gång. Här är de senaste nyheterna under hösten.

Miljögruppen bildas formellt
Miljögruppen stöds av SKVF och samtliga grannföreningar men agerar fristående från föreningarna. Miljögruppen har verkat sedan 60-talet och har nu formellt omvandlats till ideell förening, det skedde i samband med ett infomöte som samlade ett 100-tal intressenter som berörs av Frentabs planer på att utveckla Knarrnäs 1:1. Mötet beslutade om en interimsstyrelse som ska sköta arbetet fram till ordinarie årsmöte, som ska hållas i mars 2018. Stadgar och protokoll kommer anslås på hemsidan storakovik.se under dokument/skrivelser. Där hittar ni allt det som händer i den här frågan.
Om man inte var på mötet kan man anmäla sig som medlem genom att registrera sig på följande adress:
http://tinyurl.com/miljogruppen

Redan nu har miljögruppen ca 190 medlemmar. Det innebär att miljögruppen kan driva frågan i Mark-och miljödomstolen. Det första kommer vara att föröka få fram pengar för processen och för de eventuella utredningar som krävs. På samma sätt som tidigare kommer det att skickas ut brev med inbetalningskort och swisch dit bidrag kan doneras. En jurist har redan engagerats för miljögruppens räkning och olika mediala frågor har väckts, bland annat frågan om trafikökningen och säkerheten på Lagnövägen.
Frentab kör idag ca 300 transporter per dag och vill utöka detta till 1500 per dag. Till det kommer Suez önskan om att expandera sin verksamhet. Den tunga trafiken beräknas alltså bli omfattande på en väg som är allt annat än trafiksäker för oskyddade trafikanter och vanliga bilister. Trafikverket har i dagsläget inga planer på att utveckla vägen men detta kan förändras efter att förhandlingar inleds.
Trafikverket anser också att både Suez och Frentabs mark bör planläggas så att alla medborgare som berörs av planer och verksamheter kan höras. Detta är ett krav som vi bör driva framåt eftersom industrierna växer samtidigt som staden kryper närmare. Men först måste vi gemensamt finansiera den inledande processen för att begränsa de störningar som en utveckling av verksamheterna ger upphov till.

Suez överklagar detaljplanen för Skeviksstrand
Suez har, genom att anlägga ett staket längs hela sin fastighet, Lilla Kovik 1:1, tydliggjort hur deras verksamhetsområde ser ut. Det innebär att deras verksamhetsområde skulle kunna ses som utökat och gälla från där staketet nu finns. Suez kräver att hela detaljplanen för Skeviksstrand ska stoppas och att ingen nybildning av fastigheter eller utökning av bebyggelsen på befintliga fastigheter sker så som kommunen föreslagit. Detta riskerar att försena utbyggnaden av VA och att arbetena som pågår stoppas upp. Dessutom finns det en risk för att miljödomstolen bifaller överklagan och att de fastigheter som bedöms vara innanför skyddsavståndet förlorar möjligheten att bygga. Då måste planen göras om vilket i sig drar ut på tiden med ett antal år. Detta i sin tur kan innebära att vi får två kategorier av fastigheter inom området och att vissa trafikåtgärder inte kommer kunna genomföras framåt när behov uppstår.

Styrelsen har satt ihop en skrift som vi skickat till Suez, deras jurister och kommunen. Skrivelsen ligger på storakovik.se under dokument/skrivelser. Vi har också anlitat jurist för att bemöta överklagan på juridisk väg. Styrelsen anser att det är viktigt att detaljplanen går igenom och gäller lika för alla fastigheter inom Skeviksstrand. Vi anser vidare att Suez inte kan flytta skyddszonen hur som helst bara för att man sätter upp ett staket. Skulle skyddsavståndet bedömas som Suez vill hamnar gränsen vid Småskärsvägen vilket innebär att många fastigheter blir utan byggrätt, det vill vi inte riskera.
Det andra alternativet skulle kunna vara att planen avslås helt. Då får inga fastigheter inom Skeviksstrandsplanen byggrätt, något som Suez yrkar på. Vi kan då inte heller sälja den fastighet som finns avsatt och som är tänkt att delfinansiera de vägprojekt som vi genomför, vi får inte heller möjlighet att anlägga gång- och cykelvägen eller få en förbättrad trafiklösning vid Lagnövägen.

Koviksuddsplanen
Som många redan hört så vann planen för Koviksudde laga kraft den 5 oktober. Det innebär att föreningen går vidare med att sälja den första fastigheten som beslutades om på stämman i våras.  

Vägar och beläggning
I avsikt att förbättra våra vägars hållbarhet och standard har styrelsen efter rekommendationer beslutat att belägga vägarna med ”riktig” asfalt. Det blir en ökad kostnad för föreningen eftersom vi får betala mellanskillnaden mellan asfaltsbundet grus och oljegrus. Att vi valde asfalt framför oljegrus är för att minimera risken för att vägarna ska köras sönder i den byggboom som lär följa av att området förses med VA. Det blir lättare att underhålla, det är tåligare mot slitage och håller bättre för tung trafik. Asfalt smälter inte heller i solsken vilket gör att vägbanan inte tappar i hållfasthet på sommaren eller då solen skiner. Eftersom vägarna kommer ha en helt annan underbyggnad så är asfalt ett bra alternativ. Dessutom kommer brunnar och andra väganordningar att hållas på plats bättre av asfalt.
Styrelsen vill också betona att vi håller oss inom ramarna för den budget som vi beslutade om på extrastämman.

Vår brygga, goda och dåliga nyheter
Under september blev Koviksuddes brygga utsedd till årets brygga av Skärgårdens trafikantförening. Styrelsen är inbjudna till trafikantföreningen för att ta emot priset och berätta om vårt projekt i december. Vi tycker att det är roligt att vår fina brygga uppmärksammas av andra. Förhoppningsvis hjälper det till i det kommande arbetet med att få till utökad trafik.
Nu ligger också de sånger som specialkomponerades och framfördes av Bodil och Gunnar på invigningen av vår brygga i maj ute på hemsidan.
Den dåliga nyheten är att bryggan skadats på något sätt under den senaste månaden. Bryggans ena hörn behöver repareras, vi för dialog med Waxholmsbolaget om händelsen och utreder om vår försäkring via REV täcker skadan. Vi bedömer skadan som ytlig men den påvisar trots det på en brist i konstruktionen eftersom skadan kunde uppkomma så snabbt efter att trafiken släpptes på. Vi utreder därför om vi kan sätta på ytterligare fendrar för att skydda bryggan mot liknande händelser framåt. Trots allt ska bryggan hålla de närmaste 50-100 åren.  

Har du tid över och vill vara med i styrelsen?
Kontakta valberedningens ordförande Anders Helgerum på mejl koviksudd@gmail.com. Tänk också på att motionstiden till årets stämma stänger den 28 februari om du vill lämna in förslag.

Mörkret är här- använd reflex!
Kör sakta tänk på att det både är gropigt och många oskyddade trafikanter på vägen!

Hälsningar

Styrelsen Stora Koviks Vägförening