Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2016-09-29

Information september 2016


Städdagen
Höstens städdag är planerad till den 15 oktober. Då kommer vi röja buskar och mindre träd vid badplatsen, vägar och nedsläpp. Vi startar vid 10 på festplatsen och avslutar vid 13 med grill. Vi ses!

Waxholmsbåtsbryggan
Som vi tidigare kommunicerat så är Waxholmsbåtsbryggan avstängd, på grund av dåligt skick. Vi jobbar just nu med att se till att bryggan repareras genom en entreprenör. Vår målsättning är fortfarande att bryggan skall kunna trafikeras under nästa år. Mer information kommer att komma i ett framtida nyhetsbrev.

Grönområden
Styrelsen har avvaktat med skogsvård eftersom Waxholmsbåtsbryggan har seglat upp som ett ganska kostsamt projekt i år. Dessutom kommer många träd att tas ned när VA-utbyggnaden startar. Runt 250 träd beräknar kommunen med att entreprenören måste avverka. Vi vet att många vill ta ned träd och önskemålen om röjning är många från olika platser i området. Dessa önskemål kvarstår till dess röjning sker. Prioriterad ordning är hur de kom in och vad som måste prioriteras i övrigt. Förra året blev festplatsen prioriterad eftersom många sjuka träd upptäcktes där.
Röjning sker utifrån den av stämman beslutade gången. Alla får lämna in önskemål om röjning men styrelsen beslutar utifrån vad sakkunnig anser, vad budgeten tillåter och vilka behov som väger tyngst. Dessutom måste vi rätta oss efter de lagar och regler som gäller och hur beslut fattas på samägd mark.
Ingen får märka upp träd i grönområdet, skulle något hända med träd som blivit uppmärkta kan det bli dyrt för enskilda även om man inte själv har tagit ned träden.  
Det finns också många som förvarar saker på grönområden. Det är inte tillåtet att ställa upp båtar eller bilar i grönområden, lägga upp skräp- eller rishögar i avvaktan på transport. Det är heller inte tillåtet att anlägga komposter eller annat på den gemensamma marken eller ställa ut stolar och bord för att privatisera.
Marken är allas att användas, oavsett var i området man bor.
Styrelsen vill varken behöva bötfälla bilar eller anmärka på markskador. Under året har vi haft träd som skadats av vårdslös hantering och det har gått ut en faktura till fastighetsägaren utifrån de principer om skadestånd som stämman beslutade om 2014.
Om man behöver tillfälliga upplag eller använda grönområdet för något annat ändamål måste man fråga styrelsen och få ett godkännande först. Mejla till info@storakovik.se.

VA
Den 20 september 2016 skrevs avtalet på mellan Värmdö kommun och Frentab att starta utbyggnaden för vatten och avlopp i området. När arbetet startar med vägarna kommer vi informera om det på hemsidan och på anslagstavlor.
För styrelsen innebär detta att arbetet nu går in i en ny fas. Vi har tre delar med i entreprenaden, GC-vägen, Ranstigen och de punktinsatser för dagvatten som vi valt att ta med. Det gäller lösning för Guldsmedbacken, Hamnuddsvägen och Bojstigen.
Inom kort kommer vi skicka ut kartor till boende efter Farledsbacken och Torstigen som visar hur eventuella vändplaner skulle kunna se ut.
På Farledsbacken kan en vändplan byggas senare om behov skulle uppstå eftersom VA rören slutar vid de sista fastigheternas infarter. Medan det på Torstigen kan uppstå behov av att göra en vändplan när sprängningen är klar eftersom berget, som idag fungerar som vändyta, kan få skarpa kanter och då är det inte längre möjligt att köra. Då VA rören går i hela Torstigen så kan vi inte heller spränga i efterhand utan risk. Kartorna har tagits fram för att se om det går att bygga vändplaner utan att förstöra de naturvärden som finns.
Vi vill också vara tydliga med att allt som byggs under utbyggnaden av VA bekostas gemensamt av vägföreningens medlemmar eftersom alla får ett ökat värde på sina fastigheter och en högre standard på vägarna. De saker som görs i efterhand (nya anläggningar som vändplan) bekostas av de fastigheter som har nytta av åtgärden.

Mötesplatser, parkering och hastigheter
Mötesplatsen är till för att mötas på. Den som passerar en mötesplats är skyldig att stanna om man får möte, det är en trafikregel som vi får många klagomål om.
Hastigheten i området är 30, kör man fortare bryter man också mot trafikreglerna. Håll hastigheten, det är smala vägar och dålig sikt på många ställen. Ingen vill köra på oskyddade trafikanter eller barn som plötsligt springer ut.
Det händer idag att ,ötesplatserna används som parkering, uppställningsplats av till exempel container och entreprenadmaskiner eller som upplag för ris och annan bråte. Det är inte tillåtet och dylika tilltag är förenade med trafikfara. Vi har haft en trafikincident då en entreprenör valde att sortera massor från en fastighet på mötesplatsen utanför. Vid tillsägelse om att sluta så ignorerades detta. När entreprenören arbetat klart var ytan avskrapad och diket förstört. Det kostade runt 11 000 kr att återställa, något som föreningen kommer kräva fastighetsägaren på, när alla kostnader inklusive styrelsens tid är sammanställd.
Snälla sluta använda mötesplatser, vägslut och grönområden som parkeringsplatser, upplag och förlängning av egen tomt. Tänk på dina grannar och undvik att göra saker på mark som inte är din.

Vi önskar er alla en härlig höst!

Styrelsen Stora Koviks Vägförening