Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2014-12-23

Nyhetsbrev december 2014

Nu börjar verksamhetsåret 2014 lida mot sitt slut och här kommer lite information om vad som hänt sedan sist.

Städdagen

Städdagen i oktober besöktes av ett 70-tal personer och mycket blev gjort. Vi slutförde städningen av våra stränder som påbörjades under vårens städdag. Det var en mängd ris och skräp som drogs ned till stranden och olika konstruktioner som revs. Färjan som hämtade allt blev i det närmaste full.
Bilden visar en av alla de gamla ekor som utsatts för tidens gång.

Även röjningen av våra grönområden slutfördes i samband med städdagen och färjans besök.

Förutom den vanliga städningen, skräpplockningen, krattandet och risdragningen så genomfördes också det som stämman beslutat. Vi barkade de gångstigar som binder samman områdets vägar och utifrån en annan motion så genomfördes liknande insatser på stigen vid badplatsen.

Det går naturligtvis bra att provgå de nybarkade stigarna. Förutom nere vid festplatsen återfinns de vid grönområdet som ligger vid Segelbacken – Småskärsvägen 40-42 ned mot Moses Backe.

Som vanligt avslutades städdagen med lunch, denna gång i form av hamburgare och korv.
 

Risuppläggningen vid masten

Riset vid masten är nu också, efter en viss väntan, flisat av vår skogsvårdsleverantör. Vill man lägga ris där går det bra ytterligare en tid framöver men styrelsen undersöker om det finns alternativa lösningar som inte kostar föreningen allt för mycket, då vi bara tjänade ca 6000 kr på det som flisades.
Det har tyvärr varit en hel del problem med högen där personer olovligen dumpar saker som inte är tillåtet att slänga, såsom byggmaterial, stubbar mm. Detta har försvårat arbetet med högen och dessutom inte varit särskilt trevligt för närliggande grannar.
Sammantaget, med en dålig efterlevnad av de regler som finns och att riset ändå kostar i hantering för att komma till uppläggningsplatsen, anser styrelsen att det är befogat att se över alternativa möjligheter, något som nu alltså görs.


Arbetet med detaljplaner och VA

Den 16/12 fattade nämnden beslut om att den andra detaljplanen som gäller Skeviksstrand ska ut på remiss. På hemsidan www.vattenochavloppiskevik.wordpress.com har planerna nu lagts ut, klicka på ”Nyheter”. Vi vill uppmuntra alla att ta del av både denna och den tidigare planen för området Koviksudde.

Beslutet har fattats något senare än planerat och arbetet är också försenat på grund av personalbrist på VA-enheten. Beräknad byggstart är 2016.

När planerna har beslutats kommer alla som berörs att kallas till samråd.
Varje fastighetsägare måste därefter, enskilt och på egen hand, skriftligen meddela kommunen sina synpunkter. Varken styrelsen eller VA- gruppen kan företräda någon i den processen.
Som markägare kommer föreningen att behöva yttra sig i frågor, som rör våra gemensamma anläggningar, som vägar och grönområden. Huset på festplatsen är ett exempel på vad vi behöver diskutera gemensamt, detsamma gäller bryggor och båtklubbar.
Det blir styrelsens uppgift att ta tag i dessa diskussioner så att alla delägare i samfälligheten får möjlighet att yttra sig i de frågor som rör gemensamhetsanläggningar. Det är också styrelsen som företräder alla medlemmar i dessa frågor.

Ambitionen för styrelsen är att fortsätta utveckla området i enlighet med de åsikter och synpunkter som framkommit i VA gruppens enkäter men också se till att det finns möjligheter att utveckla området för framtiden.
Mer information kommer löpande under våren.


Eventuellt extra årsmöte

Vi har tidigare aviserat att det kan bli aktuellt med ett extra årsmöte eller eventuellt ett något tidigarelagt årsmöte. Ingenting är beslutat men styrelsen kommer att stadgeenligt kalla till alla årsmöten genom ordinarie postgång, oavsett när detta inträffar.


Dagvatten

I samband med den nya detaljplanen har en utredning om dagvatten genomförts. I den slås fast att vårt område har en del kritiska punkter med instängda delar där vatten har väldigt svårt att rinna undan. Dessa områden kommer att få restriktioner för hur och var man kan bygga på tomten och vilken typ av hus som är tillåtet. Detta för att förhindra framtida problem med vatteninträngning.

Sidan 21 i detaljplanen som refereras till ovan beskriver med text och bild kritiska punkter.

I planen finns så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten. Det innebär att en fastighetsägare inte får dränera sin tomt så att andra fastighetsägare får problem. Det går inte att gräva ett dike till ett annat dike och hoppas att vattnet rinner undan. Exakt hur man ska arbeta med lokalt omhändertagande är dock lite oklart.
Kommunen har försökt lösa vissa områden med hjälp av dräneringar där fastighetsägare själva kommer att bli ansvariga för avledningen av vattnet.

För oss gemensamt kommer det att innebära kostnader i samband med att diken ska återställas och grävas djupare. I det här läget är det också viktigt att inga infarter byggs felaktigt, varför stämman beslutade att infarter inte får byggas på egen hand eftersom det då kan leda till översvämning av diken eller tomtmark. Som enskild fastighetsägare har man oftast inte den samlade bilden klar för sig när man anlägger infarter medan styrelsen har till uppgift att se till allas intressen.

Har man funderingar kring sin infart ska man alltid kontakta styrelsen, info@storakovik.se.
 

Underhåll

Det har inte genomförts några större vägprojekt i år utan styrelsen har i stället valt att spara pengar inför den kommande utbyggnaden av VA. Under sommaren genomfördes en så kallad potthålslagning av de sprickor och hål som uppstått. Dessutom lagades delar av vägen efter arbetet som Telia gjorde med öppen fiber. Fortfarande är en del av Skeviksstrandsvägen kvar att åtgärda. Den delen ansvarar Boo Energi för och styrelsen har kommit överens om att fylla i beläggningen i samband med nästa års potthålslagning.
 

Vinterväghållningen

I år har vi samma entreprenör som föregående år som sköter vinterväghållningen.
Glädjande nog för ekonomin i föreningen så har snö- och halkbekämpningen varit i princip obefintlig hittills.
Ägna gärna vår snöröjare en extra framkomlighetstanke när ni parkerar era fordon inom området.


Reflexer för synlighet i vintermörkret

Det är alltid tråkigt med förmaningar men i detta fall ser vi det ändå som att en gång för mycket är bättre än en gång för lite.
Då vintermörkret ännu inte lysts upp av någon snö så gör det våra vägar extra mörka. Synligheten är mycket dålig inifrån en bil under vintertid.
I synnerhet där det rör sig mycket människor och där säkerheten är dålig, till exempel nere vid häststallen och Lagnövägen är det viktigt att synas bra.
Tänk därför på att påminna varandra och särskilt era barn och ungdomar som rör sig vid området vid morgon- och kvällstid om att alltid utrusta sig med reflexer.

God Jul och Gott Nytt År hälsar Styrelsen för Stora Koviks Vägförening!