Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2015-02-24

Nyhetsbrev februari 2015

Här är den senaste informationen från styrelsen som berör bland annat VA-utbyggnaden och det samråd som snart går ut.

Svar på samråd

Styrelsen kommer som representant för fastighet Stora Kovik GA:1 att lämna svar på samrådet till Värmdö Kommun. De synpunkter som vi har kommit fram till bedömer vi ska gynna både föreningen och dess medlemmar samt allmännheten som kommer att vistas i området. Det finns samtidigt säkert flera av dessa synpunkter som sammanfaller med enskilda fastighetsägares önskemål. Trots att Värmdö Kommun uppmanar fastighetsägare att samordna synpunkter med t ex vägföreningen, uppmanar vi var och en att skicka in sina synpunkter till kommunen, oavsett det yttrande som styrelsen nu kommer att skicka.

Skicka yttrande på samrådet till:

varmdo.samhallsbygg@varmdo.se

Eller postadress:

Samhällsbyggnadsavdelningen
Plan- och exploateringsenheten
134 81 Gustavsberg

De synpunkter som styrelsen kommer att lämna till kommunen senast dagen för samrådets slut, alltså 26 februari, är enligt nedan.

Vägar

- Intrång på fastigheter
- Dagvatten
- Felaktiga gränser naturmark-vägmark
- Parkeringsytor
- Infartsparkering
- Trafiksituationen på Lagnövägen

Grönområden

- Bryggor och hamnområden
- Stigar, trappor och nedsläpp
- Idrottsplats eller andra markkrävande aktiviteter

Generella frågor

- Byggnadens yta på tomten och effekter på den totala boyta
- Komplementbyggnaders storlek
- Prickmark
- Sophämtning
- Byggrätter Jerkas väg och mark för förskola

Då det blir alltför omfattande att i detta nyhetsbrev återge all text uppmanar vi varje medlem att ta del av skrivelsen på vår hemsida. Dokumentet finner du här.


Rishögen och Kovikstippen

Tidigare har vi informerat om rishögen efter Koviksuddsvägen och att efterlevnaden av reglerna fungerat dåligt, att området blivit estetiskt otilltalande och att det varit en dålig ekonomisk vinst för föreningen. Vi har därför blivit tvungen att avveckla rishögen och medlemmars möjlighet att lägga upp ris här.
Glädjande nog har styrelsen förhandlat fram ett mycket förmånligt avtal med Kovikstippen, som helt kostnadsfritt för föreningen och fastighetsägare, kommer att tillåta alla med fastighet i området att gratis lämna in det som man kallar GROT (=Grenar Ris Och Toppar).
Vid infarten uppger man ”koden” Grann-GROT och fastighetsbeteckning till personalen som sedan anvisar en plats för avfallet. Observera att endast ”GROT” omfattas av detta och således får exempelvis inte stubbar, brädor och liknande lämnas in tillsammans med ”GROT”.
Utöver det, kan alla fastighetsägare fortsätta lämna in övrigt privat avfall till en låg kostnad.
Inlämning kan göras under Kovikstippens ordinarie öppettider.

Observera att rishögen vid masten nu alltså kommer att avvecklas och det är från och med nu inte längre tillåtet att lägga upp ytterligare ris här.

Årsstämma 2015

Årets stämma är som tidigare meddelats 16 april 2015. Boka redan nu in detta datum i kalendern då mötet i år förstås är extra viktigt med tanke på de förändringar området står inför.

Det kan förväntas presenteras flera aktuella frågor som rör framtiden för vårt område och som du som enskild medlem kan behöva rösta om. Bakrundsinformation till alla sådana frågor kommer också att presenteras i kallelsen för att alla medlemmar ska kunna hinna sätta sig in i frågorna.

Stadegeenligt kommer även en skriftlig kallelse med årsberättelse att skickas ut till alla medlemmar. Om ni nyligen har bytt adress ombeds ni kontakta styrelsen för uppdatering av adressuppgifter.

Några vakanta platser i styrelsen väntas också och valberedningen jobbar just nu med att ta fram nya kandidater som kan medverka i framtida styrelsearbete.

Bredband till området

Frågan om bredband till enskilda fastigheter är egentligen inte en vägföreningsfråga men då vi fortsatt får in förfrågningar om detta passar vi på att informera om det här.
Telia har under 2014 kopplat in bredband till de fastigheter som tecknat sig för kampanjen. De som missat detta kommer sannolikt få ett nytt erbjudande någon gång under 2015. Vi har varit i kontakt med Telia Öppen Fiber för att försöka förmå dem att starta en ny kampanj så snart som möjligt. Enligt Telia är det inte möjligt just nu eftersom ”området administrativt fortfarande inte är färdigbyggt” och därmed inte öppnat för eftermarknaden. Således kan inga nya kampanjer starta. Detta trots att området tekniskt sett är klart. Det enkla och sammanfattande svaret är därför att nya abonnenter får vänta ytterligare en tid på att få bredband via fiber.

Städdag

Vårens städdag brukar vanligtvis hållas i maj. Vi återkommer framöver med information om ett exakt datum för dettta.