Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2014-09-19

Nyhetsbrev september 2014

Här är den senaste informationen från styrelsen. Denna gång handlar det om flera viktiga saker som rör vårt område, bland annat om ett extra årsmöte, slyröjning, parkeringsplatser, fiberutbyggnad och den kommande städdagen.

Kommande viktiga möten och extra årsstämma

Arbetet med den nya detaljplanen fortsätter. Kommunen håller på att slutföra arbetet inför beslut i nämnden. VA-gruppen kommer att informera särkilt om detta under oktober månad och vi hänvisar alla frågor som rör utbyggnationen om VA till dem.

VA-gruppens hemsida och deras kontaktuppgifter kan hittas på

http://vattenochavloppiskevik.wordpress.com/

Kommunens arbete medför också att vissa beslut måste fattas av oss som ägare till samfälligheten. Besluten fattas vid en årsstämma men eftersom vissa av besluten behöver förankras i fas med kommunens arbete, kommer vi sannolikt att behöva kalla till en extra årsstämma under januari/februari. Innan dess kommer information att skickas ut och ett informationsmöte att hållas i samband med samrådet. Då kan kommunen berätta om planen och vad den innebär och styrelsen kan informera om vilka beslut som behöver fattas av oss.

Informationsmötet och samrådet kommer det att kallas till via post för att säkerställa att ingen missar informationen.
 

Bryggornas framtid

En stor fråga i detaljplanen har varit bryggfrågan. Föreningen har undersökt frågan och kommit fram till olika möjliga alternativ. Det vi vet säkert är att alla små bryggor som finns idag inte kommer att tillåtas vara kvar. Vissa bryggor kommer att befinna sig inom så kallade hamnområden, andra på öppet vatten. Det är länsstyrelsen som till sist beslutar om bryggorna eftersom de har översyn av strandskyddet.

När det gäller bryggor är det viktigt att de fastighetsägare som anser sig ha servitut eller på annat sätt rätt till sin brygga, meddelar detta till föreningen och uppvisar material som bevisar detta. Servitut och liknande står normalt inskrivet i fastighetsinformationen och kan efterfrågas hos Lantmäteriet.

Begreppet ”gammal hävd” anses juridiskt innebära tidsförhållanden på mer än 100 år, varför det i de flesta fall inte är tillämpbart inom vårat område.
 

Uppläggning av ris, Koviksuddsvägen

Under en tid har vi haft förmånen att få lägga upp ris från medlemmarnas egna fastigheter vid radiomasten på Koviksuddsvägen.
Entreprenören flisar riset på plats och kör bort resterna en gång per år.
På senare tid har vi uppmärksammat att någon kastat byggmateriel, bland annat brädor från en byggnad, på platsen.Det förekommer även stora stubbar och rester från större trädstammar.
Det är inte tillåtet då dessa typer av material förstör flismaskinerna vilket kan göra föreningen ersättningsskyldig. Det finns även risk att vi vår entreprenör inte vill fortsätta flisa riset. Resultatet blir då, förutom att vi blir av med förmånen att kunna lägga upp privat ris, att föreningen förlorar den inkomst riset ger och som hjälper till att bekosta skötseln av övriga marker.

För att upprätthålla områdets trivsel och se till att hela vägbanken hålls fri, är det viktigt att ris inte läggs längs efter Koviksuddsvägen. Om det är fullt på rishögen så måste vi be er att frakta riset till en ordinarie avfallsstation. Dit ska också allt avfall som inte är ris fraktas.


Generell sly- och trädröjning i området

Vår skogsentreprenör kommer under måndag 22 september att börja utföra slyröjning på flera platser i området. Detta görs i enlighet med den skogsvårdsplan som finns. Många fastighetsägare önskar ibland nedtagning av mycket skog. Vi försöker naturligtvis tillgodose önskemål om till exempel utsikt, om det är möjligt men styrelsen måste också följa de lagar och regler som finns, tillsammans med de beslut som är tagna på årsstämmor, vilket gör att vi tyvärr inte kan tillgodose alla önskemål.

Det inkommer regelbundet många önskemål om röjning och borttagande av träd. Enligt stämmobeslut så får sådant inte ske på eget initiativ utan det är föreningens styrelse som beslutar om åtgärder. Styrelsen har handlingsutrymme att besluta det som ligger inom lagens gräns. Många av våra grönområden är strandskyddade områden och listade i skogsvårdplanen som värda att bevara. Detta gör att vi inte kan hugga så mycket som vissa fastighetsägare önskar. På strandskyddat område får man ta ned vissa, enstaka träd. Vi har då valt att följa vår skogsvårdsplans rekommendationer.

Några fastighetsägare har också framfört att skogsvårdplanen är för gammal och därför inaktuell. Kommunen gör bedömningen att den fungerar och är aktuell utifrån områdets karaktär och förutsättningar. Styrelsen gör därför bedömningen att det inte är berättigat att lägga pengar på att utreda eller ta fram en ny skogsvårdsplan i det här läget. Fortsätter vi följa planen och sköta skogen ansvarsfullt är vår förhoppning att området inte beläggs med trädfällningsförbud, vilket annars är vanligt i nya detaljplaner. Ett sådant förbud gäller i så fall både enskilda fastigheter och gemensamma grönområden.

Kontakta gärna styrelsen om ni har några synpunkter eller frågor om den slyröjning som startar måndag 22 september.
 

Slyröjning längs fastigheter som gränsar till väg eller allmänning

Vi har som ägare och förvaltare av vägarna, av trafiksäkerhetsskäl, krav på oss att hålla vägbanan fri från sly som hindrar sikt och framfart längs vägarna.

Det som hänger ut över diken ger också lövfällning i dike och förhindrar vattnet från att rinna fritt. Det finns några faror med det, en är att vatten kan bli stående nära vägbanan och på så sätt tränga in i vägkroppen, vägkroppen kan då skadas på olika sätt och behöva åtgärdas, ett annat är att vatten som inte kan tränga undan orsakar översvämning av tomter.

På de platser i området där det hänger ut grenar från träd och buskar som står på tomtmark, har vägföreningen rätt att röja den vegetationen.
Vi ber dock att varje enskild fastighetsägare utför röjningen på egen hand, dels för att det kan finnas en del av er som har speciella krav på själva beskäringen av buskar och träd men också för att det är varje fastighetsägares skyldighet. Det bidrar förstås också till att vi kan hålla nere kostnaderna till föreningen istället för att vi skall ta in en entreprenör som utför arbetet.

Här finns en informativ skrift från Stockholms Stad som anger riktlinjer för hur vegetation skall beskäras invid vägbanorna.

http://www.stockholm.se/PageFiles/238466/Hackfolder_2013_Webb.pdf


Parkeringsplatser och mötesplatser

Styrelsen strävar efter att upprätthålla en god parkeringsordning i området, detta för att underlätta för bland annat återkommande röjning, framkomlighet och underhåll av våra vägar och grönområden. Samtidigt vill vi också möjliggöra för tillfälliga besökare att enkelt finna parkering, utan att behöva använda diken, grönområden eller mötesplatser som parkering.

På våra parkeringsplatser som har huvudskylten “P”, utan tilläggsskylt, har man rätt att stå maximalt 24 timmar. Avvikelser från detta anges på eventuell tilläggstavla direkt under.

En mötesplats har alltid parkeringsförbud. Att använda mötesplatser eller vägren som parkering är oförenligt med god trafiksäkerhet.

Vi kan i förlängningen mista de bidrag vi får från trafikverket om de bedömer att vi inte arbetar tillräckligt med trafiksäkerheten. Trafikverket gör återkommande inspektioner av våra vägar för att säkertsälla korrekt utbetalning av bidraget, som för närvarande är på 80 000 kr årligen.

Fordon har vid flera tillfällen tidigare parkerats så att de hindrat snöröjning och underhåll längs våra vägar. Detta medför merkostnader för föreningen då vi tvingas till extra åtgärder.
Alla sådana kostnader påverkar förstås årsavgiften som vi alla betalar.
Vi kommer nu att börja informera fordon som ställs upp i strid med gällande bestämmelser. Om den felaktiga parkeringen fortsätter har vi som väghållare rätt att utfärda böter.

Detta är inget vi önskar. Det bästa är om alla ordnar med plats på sin egen tomt åt sina fordon så att parkeringarna kan användas av besökande eller tillfällig parkering så som det är tänkt.

Har man tillfälliga behov av att parkera någon annanstans är det bättre att ta kontakt med styrelsen och få ett tillstånd. Då kan vi också ha kontakt vid plogning och vägunderhåll då bilen kan behöva flyttas.
 

Fiberutbyggnad

Skanovas underentreprenör, Sandströms, har under sommaren utfört utbyggnad av fiber i området. Fiberdragningen har fortsatt i elstolparna runt området och de kommer att kopplas in till de fastigheter som tecknat sig på erbjudandet. Leverantör är Telia Öppen fiber. Enligt Telia har man stängt för nya kunder för de fastighetsägare som missade erbjudandet. Det finns dock en liten öppning för att vi kan förmå Telia att starta upp en ny kampanj om vi är tillräckligt många fastighetsägare som visar intresse. Direktkontakta Tomas Gustafsson, sekreterare i vägföreningen, för att anmäla ditt intresse, bredband@tomasgustafsson.se, 070-642 15 50.

Fiberutbyggnaden är egentligen ingen vägföreningsfråga men då många hör av sig till oss angående detta så kan det vara praktiskt att vi samordnar en del kring frågan.

För mer information om Telia Öppen fiber se deras hemsida http://oppenfiber.se/.

Samtidigt med fiberdragningen har även Boo Energi lagt ned matarledningar för elnätet till vårt område.
Styrelsen är inte inblandad i själva arbetena, utan har enbart varit motpart i de delar som gäller teckande av avtal med Skanova respektive Boo Energi om grävning längs våra vägar. Slutbesiktning har hållits och de fel som upptäckts kommer åtgärdas inom ett par veckor.
 

Städdag lördag 18 oktober

Det är städdag lördagen den 18 oktober.

Bland arbetsuppgifterna finns enklare sysslor såsom risdragning från slyröjningen och iordningställande av de promenadområden som beslutats av stämmorna.

I år kommer vi att ha en färja som kommer och hjälper oss att lyfta bort allt skräp som hittades under vårens städdag och som inte kördes bort då. Dessutom kommer vi att rensa kusten efter huggarna med hjälp av färjan.

Missa inte ett mycket trevligt tillfälle att träffa och lära känna grannar från olika delar av området. Lunch utlovas som vanligt.

Samling klockan 10.00 nere vid festlokalen.
 

Bortforsling av skräp efter städdagen

Lördagen den 25 oktober, alltså helgen efter städdagen, kommer färjan och hämtar skräpet som ligger kvar från höstens städdagen men även från vårens städdag.

Vi kommer troligtvis att behöva hjälp från er medlemmar vid detta tillfälle för att göra det sista. Vi återkommer med mer information om detta.


Övrigt på gång

  • Uppsättning av nya skyltar som anger gångstigar mot vattnet och andra platser där man kan passera.
  • Grävning längs vissa fastigheter för bland annat nya infarter och trummor.
  • Utsättning av snökäppar inför vintern görs senare i höst.
  • VA gruppen utkommer med mer information om detaljplaner.